Limex

Limex vás vítá…
A+ A A-

Nabídka papírů

 Nabízíme různé druhy papíru.

Papír bezdřevý bílý

Bezdřevé papíry s velmi dobrými vlastnostmi pro průchod zařízeními, vysoká odolnost vůči stárnutí.

Papír barevný

Barevné papíry májí výborné výsledky na všech typech kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskárnách.


Papír barevný laserový tisk

Vaše barevná laserová tiskárna je vysoce kvalitní výrobek. Pro optimální výsledky potřebujete zvláštní materiály...


Papír recyklovaný

Vysoce kvalitní, ekologicky šetrný papír. Pokud si vyberete tento papír, vysíláte tím jasný signál, že vám záleží na životním prostředí.

 

 Certifikáty

Přirozeně šetrné k životnímu prostředí

Aktuální přehled produktů Igepa s ekologickou certifi kací naleznete na webové stránce www.igepa.de/zertifizierung.

certif big 01 

Evropská ekologická značka
Další informace naleznete na www.eco-label.com

Květina, značka EU pro ekologii, přivedená k životu roku 1992, označuje na evropském trhu produkty a služby šetrné k životnímu prostředí, a to z 23 produktových skupin. Systém certifi kace je spravován Evropskou radou pro ekoznačení (EUEB), jehož členy jsou zástupci průmyslu, sdružení na ochranu životního prostředí a spotřebitelských sdružení, a je podporován Evropskou komisí, členskými státy EU a EHS. Produkty a služby označené květinou EU jsou nezávislou společnosti zkoušeny z hlediska dodržení přísných ekologických kritérií a kritérií použitelnosti. Přitom jsou zohledněny všechny cykly produktu – od jeho výroby přes použití až po likvidaci.

certif big 02


Forest Stewardship Council

Další informace naleznete na www.fsc.org

Organizace s mezinárodní působnosti byla založena roku 1993 v návaznosti na ekologický summit v Rio de Janeiro. Skládá se z členů ekologických a rozvojových svazů, odborů a zástupců z oboru lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. FSC vystavuje certifi káty pro dřevo a produkty z něj, pocházející z udržitelného lesního hospodářství. K nim patří i dřevěná vláknina, která slouží jako surovina pro výrobu papíru. Pro dosažení certifi kace je nutné splnění deseti celosvětově jednotných principů – mimo jiné dodržování relevantních zákonů, snaha o zachování ekologických funkcí lesů a zohlednění tradičního práva na jejich využi původními obyvateli. Všechny požadavky přitom jdou daleko nad rámec zákonné úpravy. Principy FSC jsou národními pracovními skupinami FSC upravovány na specifitika dané země. Německý standard FSC tak předepisuje celkem 15 kritérií, která musí být uchazeči splněna. K nim patří zákaz použiti pesticidů, biocidů a průmyslových hnojiv, upuštění od úplného výrubu a podpora druhové různorodosti. Kromě toho certifi kuje FSC všechny články produkčního řetězce: od lesnických provozů přes přepravní a skladovací podniky až po výrobce a obchodníky.

 certif big 03


Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation schemes

Další informace naleznete na www.pefc.org

I PFEC označuje dřevo a dřevěné produkty z udržitelného lesního hospodářství. Požadavky pro udělení značky se přitom výrazně orientují na kritéria šetrného zacházení s lesy, která byla stanovena roku 1993 evropskými ministerstvy pro lesnictví. Certifi kát je propůjčován od roku 2000 Svazem evropských vlastníků lesů, v naší zemi zastoupeným PEFC Deutschland e.V. Vedle značky FSC patří v Evropě cer fi kát PEFC k nejčastějším programům na podporu ekologického lesního hospodářství. Největší rozdíl vůči „konkurenci“ FSC: oprávnění používat značku nemají jednotliví majitelé lesů, ale povolení je udělováno pro celé regiony. Tím má být zabráněno „certifi kační“ byrokracii. Současně s tím chce PEFC posílit evropské lesní hospodářství, které se vyznačuje – například na rozdíl od hospodaření v tropických lesích – menšími strukturami.

certif big 08


Modrý anděl

Další informace naleznete na www.blauer-engel.de

Nejstarší ekologická značka na světě. Modrý anděl je první a nejstarší označení ekologických produktů a služeb na světě. Byla zavedena v roce 1977 z inicia vy spolkového ministra vnitra rozhodnutím ministrů pro životní prostředí spolkové republiky a jednotlivých zemí, a sice jako trhu odpovídající nástroj ekologické politiky, kterým jsou na dobrovolné bázi označovány kladné vlastnos nabízených produktů. Tím byla do konkurenčního prostředí implementována snaha o dosažení co nejlepších ekologických vlastnosti produktů a služeb – a to s rostoucí úspěšnosti. V roce 1978 bylo porotou ekologické značky schváleno prvních šest žádosti o její udělení. Dnes nese značku Modrý anděl okolo 3 700 produktů a služeb v 80 produktových kategoriích. Toho, že se ekologicky nejlepší produkty staly standardem, bylo dosaženo pomocí značky Modrý anděl. Spektrum působnosti je trvale rozšiřováno o nové kategorie produktů (například pro mobilní telefony nebo lodní provoz).

 certif big 04


ECO 75 g - ekologické řešení


Ekologické řešení při použití papíru s gramáží nižší o 5 g/m2 znamená:
- použití menšího množství suroviny při výrobě při nezměněné kvalitě papíru (nižší spotřeba dřeva o 18 %, vody o 14 %, energie o 23 % a odpad o 6 %
- snížení opotřebení mechanických částí kopírky, tj. menší zátěž na životní prostředí a celková ekonomická úspora.

 


Odolnost papírů vůči stárnutí

AU papírů hraje důležitou roli samozřejmě i možnost jejich archivace. Životnost papíru je certifi kována podle dvou DIN norem.

certif big 05


Odolnost vůči stárnutí podle DIN ISO 9706


Mezinárodní norma popisuje papíry (i nepoti štěné), které mají být dlouhodobě uloženy. Požadavky podle normy DIN ISO 9706 přesahují požadavky podle DIN 6738. Experti označují DIN ISO 9706 jako „supernormu“, jejímž cílem je definovat papíry pro archivaci po neomezeně dlouhou dobu.

 


Systémy environmentálního managementu

Systémy environmentálního managementu mají podnikům pomáhat zlepšovat jejich ekologické standardy a pravidelně je kontrolovat.

 certif big 06


ISO 14001


„Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) – Environmentální management“ defi novala v roce 1996 poprvé pojem „environmentální management“. Systém, ve kterém jsou ekologické aspekty zohledňovány u všech každodenních činnosti a v rámci rozhodování o fi remní politice. Přitom stanovila standardy pro pokládání a vyhodnocování otázek relevantních z hlediska ochrany životního prostředí a popsala postup eliminace zátěže životního prostředí. Mezinárodní norma pro environmentální management ISO 14001, jako důležitá norma v rámci celé skupiny norem, shrnuje celosvětově uznávané požadavky na podnikové systémy environmentálního managementu. Jsou defi novány různé oblasti , jako například ekologická bilance, ekologické ukazatele nebo hodnocení ukazatele zátěže životního prostředí, a to jak pro výrobní podniky, tak i pro podniky poskytující služby. Kromě toho představuje sadu nástrojů pro účinnou kontrolu těchto opatření. ISO 14001 přitom klade důraz na trvalé zlepšování příslušných defi novaných cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Zavedením environmentálního managementu, pravidelnou kontrolou a formulováním nových environmentálních cílů je možné v podniku prosadit a zlepšovat ochranu životního prostředí.

 

 certif big 07


Zvýšení kvality tisku


„Technologie ColorLok je založena na třídě papírových aditiv, které viditelně zvyšují kvalitu inkoustového tisku dokumentů, ale také poskytují rychlou dobu schnutí . Specifická chemická interakce mezi aditivy a pigmentem v inkoustu pomáhá pigment udržet na povrchu papíru přestože zbytek pigmentu pronikne hluboko do papíru. Toto způsobuje, že papír je vysoce absorpční (pro rychlé schnutí ) a také udržuje barvící látku blízko povrchu papíru pro rich, crisp, vivid kvalitu tisku. Tato speciální interakce mezi ColorLok aditivy a inkoustovým barvivem umožňuje design papíru s unikátní kombinací vysoké kvality tisku a rychlou dobou schnutí. Navíc, od doby, kdy je konzistentní a spolehlivý tisk v kanceláři s mnoha různými typy tiskáren nezbytný, technologie ColorLok také splňuje okruh fyzikálních a eletrostatických specifi kací relevantních pro inkoustový tisk.

Velkoobchod papírem © LIMEX Zlín | All rights reserved.